Sunday, June 29, 2014

SANSKAR VARGA PRASHIKSHAN SHIVIR AT ITANAGAR

Vivekananda Kendra Arun Jyoti, Itanagar organized five Days Sanksar Varga Prashikshan Shibir specially designed for the Capital Complex Karyakarta’s from 21st to 25th April 2014 at Vivekananda Kendra Vidyalaya, Itanagar. There were 27 participant consisting 16 brothers and 11 Sisters. Shri Taba Tatup (Prant Karyalaya Pramukh A.P) inaugurated the Shibir.

The Shibir schedule was from 4:30am to 10pm, in which various activities were taken, like Yoga, Gita for daily life, creativity session, games, workshop, Sanskar Varga and  Prerna se Punurutthan. Various sessions were taken by Taba Tatup (Prant Karyalaya Pramukh A.P.), Shri Kalyan Dutta (Maha Nagar Pramukh, Itanagar), Shri Tara Dajam (Nagar Pramukh, Itanagar), Shri Ashok Atale (Nagar Sanghatak, Itanagar) on subjects like “Bharatmata,” “Vivekananda Kendra in Arunachal Pradesh”, “Eknathji and Vivekananda Rock Memorial (VRM)”, “Sanskar Varga Kyu? Aur Sanskar Varga Kaise?”and “Our culture, our pride, our life.” 

No comments:

Post a Comment