Thursday, September 8, 2016

Pariksha De Haste Haste conducted in IIT Bhubaneswar

Pariksha De Haste Haste was conducted for 16 MSC students of IIT Bhubaneswar between 21st and 24th August 2016.

Sri Ravi Naidu - Prant Sangathak, Sri Debajyoti Dutta - Nagar Sangathak, Sri Tarakanta Nayak - Saha Nagar Pramukh, Sri Ribom Doke - Karyalaya Pramukh, Sri Samar Kumar Padhi - Vistar Pramukh, conducted the workshop.

No comments:

Post a Comment