Monday, January 2, 2017

Prant Sanskar Varga Prashikshan shibir

24th to 29 Dec Sanskar Varga Gat Pramukh  Prashikshan shibir organized at Tezpur. 65 participants and 25 Karyakartas are present. Assam Prant has plan of 100 Sanskar Varga in year ahead. Ka kha and ga of Sanskar Varga and Suryanamaskar skills are imparted.  Concept and need of Sanskar Varga were the part of the camp. Daily 1 and half hours  model Sanskar Varga is also part of the Prashikshan.

No comments:

Post a Comment