Thursday, May 6, 2021

Rashtriya Yuva Divas Karyakram - Bhavnagar Nagar


 1) Hanumanji mandir, Jalaram Society.
Karyakram - Khel utsav aur Pushpanjali.
Speaker - Sri Rohan Bhai Jadav, Nagar Swadhaya varga Pramukh.
Attendance - 98.

2) Trambakeswar Mahadev temple.
Karyakram - Khel utsav aur Pushpanjali.
Speaker - Sri Meghdeepsinh Gohil, Bhavnagar Bivhag Pramukh
Attendance - 73.

3) Sir PP Institute of Science.
Karyakram - Lecture.
Speaker - Prof Harish bhai Mahuvakar, Professor, English Department, Sir PP Institute of Science.
Attendance - 94.

4) Valiya College.
Karyakram - Lecture.
Speaker - Prof Hiren bhai Chawda, Professor, Valiya College.
Attendance - 54

5) Govt High School, Chitra, Fulsar.
Karyakram - Pushpanjali.
Attendance - 83.

6) Hanumanji mandir, Nilesh Society, Nadi Chokdi.
Karyakram - Pushpanjali.
Speaker - Smt Manju Ben Gaur, Bhavnagar Bivhag Sanchalika.
Attendance - 27.

7) Iskan Elevan, Sitsar Road, Bhavnagar.
Karyakram - Pushpanjali
Speaker - Smt Krishnaba Jala.
Attendance - 21

8) VK Bhavnagar Kendra Karyalaya, Ashiyana Apartment.
Karyakram - Pushpanjali.
Speaker - Sri Ramesh bhai Solanki, Bhavnagar Nagar Pramukh.
Attendance - 42.

9) Drawing, Writing,
Speech, Video editing competition was organised by VK Bhavnagar Swadhaya varga toli.

Drawing 14,
Writing 20,
Speech 6,
Video editing 3
candidates participated.

Prize books given in Kendra Karyalaya pushpanjali Karyakram.

No comments:

Post a Comment